.

Israeli soldiers attend a training simulating fighting in Gaza, at an Israeli military training base near South Hebron Hill. November 17, 2012. Photo by Edi Israel/FLASH90 *** Local Caption *** çééìé äöðçðéí, îâìï, äúàîðå äéåí òì øèåá áîú÷ï îéåçã ùîãîä ìçéîä áòæä, ùòåú ìôðé ùäí éåøãéí ìøöåòú òæä – çæøä âðøìéú